26వ తేదీన కార్మిక సంఘాలు సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ.


నవంబర్ 26వ తేదీన కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన సమ్మెను జయప్రదం పిలుపును జయప్రదం చేయాలని చిలకలూరిపేట పట్టణంలో మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ ని జరుపుతున్న వివిధ ప్రజా సంఘాలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు

7 views